Contactbrief 265

Contactbrief  265                                                     december  2016

Beste mensen op zee of thuis,

Heel de wereld viert Kerstfeest. Ja, lang niet alle mensen komen naar de kerk. Men kan het Kerstfeest op zo heel verschillende manier vieren. Maar één ding staat vast, dat deze dag voor vrijwel iedereen betekenis heeft.
Bijna alle mensen schenken er aandacht aan. En de commercie vaart er wel bij.
Toch is het Kerstgebeuren een compleet wonder.

Als de engel Gabriël de geboorte van Christus aankondigt, legt Hij de nadruk op de grootheid van het Kind Dat geboren zal worden. “Deze zal groot zijn,” zegt hij.  (Lukas 1 : 32a)
Wij zingen in onze kerstliederen van het Kindeke klein en teer. En toch, de andere kant is:
Hij zal groot zijn. De Zoon van Maria is wel de Zoon van David. Hij is ook de Zoon van God.

De engel Gabriël kwam in Nazareth, bij een meisje – Maria. Dan zegt die machtige engel niet van zichzelf dat hij groot zal zijn. Hij wijst evenmin op Maria: “Jij,jong meisje,jij zult groot zijn.”  Nee. Maar Deze! Namelijk het Kind dat geboren zal worden. De Messias zal groot zijn.
Het oude kerstlied zingt zo treffend van Hem:

Komt, verwondert u hier, mensen.
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet, vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren Kind!
Ziet, die ’t Woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Gabriël geeft een toelichting. Hij zal groot zijn, namelijk de Zoon van de Allerhoogste zal Hij zijn. Hij is de Zoon van God.
Wat ziet u daarvan? Kijk eens naar Zijn geboorte: een stal en een Kind in schamele doeken gewikkeld.
Het armen-offer wordt gebracht: twee duiven. Dat is niet echt groot of veel.
Het kraamfeest – er kwamen enkele herders….
En in de tempel kwam een oude Simeon en een oude Anna. Maar de priesters in de tempel merkten het Kind Jezus niet eens op, toen Hij besneden was.
Toch zal Hij groot zijn!
Hij is groot in Zijn dienen! Dat zegt Christus zelf later: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Mijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.”
Hij is groot in Zijn Zelf-opoffering en Zelf-overgave.

Hij is groot in Zijn middelaar-zijn.
Jezus is de Zaligmaker Die miljoenen eens zaligen zal.
Twijfel niet aan Zijn grootheid.
Denk daarover na, over de grootheid van Zijn liefde bijvoorbeeld. Daar raak je niet over uitgedacht.
Ongevraagd kwam Hij. Hij is Zijn weg gegaan. Hij heeft enkel goed gedaan. Hij nam de schuld op Zich. Hij bracht het Offer aan het kruis.
Hij daalde neer in het graf. In de verlorenheid om u daaruit op te halen. Om verzoening te doen.
De Heere Jezus wilde liever sterven, dan dat Hij u verloren zou laten gaan.
Hij gaf Zijn leven! Niemand heeft groter liefde dan Hij Die Zijn leven geeft.
Die liefde is oneindig.
Denkt u ook na over de grootheid van Zijn kracht. Hij is zo machtig. Aan het kruis kon Hij zeggen: “Het is volbracht!” Zijn Offer is een algenoegzaam Offer.
En het graf is open. Van binnenuit heeft Hij de dood overwonnen, nota bene! Hij leeft.
Hij is geen gewoon mens.
Hij is God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God.
U vindt in Hem oneindige liefde. Hij is altijd gereed om u/jou te helpen.
Hij heeft alle macht.
Hij weet raad voor uw lichaam en Hij weet raad voor de kwalen van uw ziel.
Hij kan alle ellende wegnemen.
Hij heeft goddelijke mogelijkheden. Bij Hem is uitkomst. Bij Hem is redding. Bij Hem is troost.

Hij is ook groot in Zijn koningschap. De engel Gabriël zegt tegen Maria: “Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden; en God de Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven.” (Lukas 1 : 32)
Hij zal Koning zijn en aan Zijn koningschap zal geen einde zijn.
Hij zal groot zijn als Profeet Die u onderwijst. En groot als Priester Die uw schuld verzoent en Die voorbidt bij de Vader.
En Hij zal groot zijn als Koning Die over u heersen wil en u leiden wil. En u oefenen wil in de strijd tegen de zonde en tegen de duivel en tegen de verleidingen en verzoekingen.
Kent u de Heere Jezus Christus al? Het is een heel persoonlijke zaak.

Mede namens vrouw, kinderen en kleinkinderen wens ik u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig jaar, het jaar van onze Heere 2017. Gezegende Kerstdagen zijn dagen waarop u de Heere Jezus Christus nodig krijgt en Hem aanbidt.
Het ga u allen goed.

H. van der Ham
koopvaardijpredikant
tel.   +31.78 6138280
e-mail     hvdham@filternet.nl